http-equiv="content-type">
     BUDYNEK A    OSIEDLE MIESZKANIOWE "POD SKRZYD£AMI" WE WROC£AWIU
     REALIZACJA 2001-2002

     WSPÓ£PRACA PROJEKTOWA Z ArC2 sp OO
     wspó³projekt. z arch  Mariuszem Szlachcicem
  
     91 MIESZKAŃ   49 MIEJSC W GARAZU PODZIEMNYM    3 LOKALE US£UGOWE
     POW CA£KOWITA 7789 mkw    KUBATURA 25314 m3
     POW ZABUDOWY 2150 mkw  TARASY I  STREFY PÓ£PRYWATNE

     1 nagroda w konkursie  Towarzystwa Przyjació³ Wroc³awia
     Naj³adniejszy Budynek 2002 r

     1 nagroda w konkursie PZiTb - Dolno¶l±ska Budowa Roku 2002